JU Centri za socijalni rad

Crna Gora

latinica
ćirilica
SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

"Socijalni karton kao okosnica reforme socijalne zaštite" - intervju ministra rada i socijalnog staranja Kemala Purišića, za "Dnevne novine"

 Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) je kapitalni projekat crnogorske Vlade koji je omogućio sproveđenje reforme sistema socijalne zaštite sa ciljem da se siromašnima i socijalno ugroženima obezbijedi što kvalitetnija socijalna i porodična zaštita, kako u dijelu materijalnih davanja, tako i sa aspekta socijalnih usluga, kazao je Vikend novinama ministar rada i socijalnog staranja Kemal Purišic.

Objašnjavajući da je riječ o informacionom sistemu za procesuiranje, odobravanje, plaćanje, nadzor i reviziju socijalnih davanja, Purišic je kazao da su sistemom obuhvaćeni svi poslovni procesi u vezi sa socijalnom i dječjom zaštitom.

“Socijalni karton je omogućio kvalitetno izvještavanje, poslovnu analitiku i statistiku, koje se koriste za dalje kreiranje politike socijalne zaštite. Stoga, projekat ‘Socijalni karton’ predstavlja okosnicu procesa reforme socijalne zaštite”, tvrdi Purišic. Na pitanje dokle se stiglo sa realizacijom projekta, Purišić kaže da se on izvodi po fazama, pri čemu su prve dvije realizovane u roku.

 

 PROJEKAT SE RADI U FAZAMA

“Faza I projekta Socijalni karton – informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) realizovan je u roku. Projekat je postigao postavljene ciljeve i znatno unaprijedio insitucionalno-organizacione, tehničko informacione kao i kadovske kapacitete centara za socijalni rad. Od 01. januara, 2015. Informacioni sistem je u operativnom radu u svim centrima za socijalni rad, njihovim podrucnim jedinicama (22 lokacije) i resornom Ministarstvu.

U međuvremenu, pristup informacionom sistemu je omogućen i u novootvorenim područnim jedinicama u Golubovcima, Tuzima, Petnjici i Gusinju”, objasnio je on.

Po uspješno realizovanom projektu, Vlada Crne Gore je, dodaje, donijela odluku o nastavku projekta, odnosno realizaciji Faze II kojom se dalje izgrađuje informacioni sistem.

“U okviru Faze II razvijeni su informacioni sistemi ustanova socijalne i dječje zaštite koji su povezani sa informacionim sistemom centara za socijalni rad. Rok za realizaciju Faze II bio je septembar 2017. Faza II je realizovana u predviđenom roku uz postignute zadate ciljeve. Realizacijom faze II, informacinim sistemom obuhvaćenisu svi centri za socijalni rad, kao i ustanove socijalne i dječje zaštite: Dom starih ‘Grabovac’ u Risnu, Dom starih ‘Bijelo Polje’ u Bijelom Polju, Dječji dom ‘Mladost’ Bijela, Zavod ‘Komanski most’ i Centar za djecu i mlade ‘Ljubovic’”, istakao je ministar.

Radi daljeg sprovođenja reforme sistema socijalne zaštite i kako bi sve što je urađeno bilo i održivo, odnosno kako bi sistem zaživio u svom punom kapacitetu, i u narednom periodu je, svjestan je Purišic, neophodna podrška u radu zaposlenima, dorada i razvoj novih funkcionalnosti informacionog sistema kao i obezbjeđivanje višegodišnjih ugovora za održavanje.

“Stoga je Ministarstvo rada i socijalnog staranja potpisalo je Anex Sporazuma o saradnji sa UNDP cime je obezbijeđen nastavak projekta do 31.09.2019. godine, odnosnoobezbijeđeni su dugoročni ugovori za održavanje IISSS koji ce trajati do 31.12.2021. godine”, najavio jePurišic.

Inace, Socijalni karton se odnosi na građane koji su korisnici prava iz socijalne i djecje zaštite, kao i na one koji su podnijeli zahtjeve za ostvarivanje prava bilo da se radi o materijalnim davanjima ili o uslugama.

 

ŠTA SU GRAĐANI DOBILI UVOĐENJEM SOCIJALNOG KARTONA
 
Prvi čovjek Ministarstva rada i socijalnog staranja objašnjava šta su građani dobili od uvođenjem Socijalnog kartona. Naime, tvrdi da korisnici i podnosioci zahtjeva za naknade više nijesu izloženi teškoćama u vezi sa ostvarivanjem prava, povezanim sa prikupljanjem velikog broja pratece dokumentacije.
 
Centri za socijalni rad su modernizovani i djeluju, kaže, po modelu “sve na jednom mjestu”.
 
“Sistem podržava automatsku razmjenu podatakasa devet institucija: Fond penzijskog i invalidskog osiguranja, Fond zdravstvenog osiguranja, Uprava za nekretnine, Poreska uprava, Zavod za zapošljavanje, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo poljoprivrede i Veterinarska uprava. Na taj način se prikupljaju dokazi iz registara nadležnih institucija koji služe za utvrđivanje imovine, prihoda i statusa pojedinaca, odnosno porodica. Socijalni radnici su sada rasterećeni viška administrativnih poslova te stoga mogu da posvete više vremena radu sa korisnicima”, kazao je on.
 
Kao prmjer navodi da za jednu četvoročlanu porodicu ISSS automatski prikupi 32 dokaza od devet institucija. 
 
“Uvidom u precizne imovinske podatke, podatke o prihodovnom stanju podnosioca zahtjeva i članova njegove porodice, njihovom radnom statusu i druge podatke, omogućava se pravičnost i ciljana pomoć, odnosno obezbjeđuje se da pomoć ide onima kojima je najpotrebnija.
 
Između ostalog, ovo omogućava transparentnost, vraća kredibilitet nacionalnom sistemusocijalne zaštite i povjerenja građana u njega.
 
Međutim, stručni rad socijalnih radnika nikada ne treba zapostavljati, tako da se insistira i neophodnoje da stručni radnici izađu na teren, u kućnu posjetu radi sačinjavanja stučnog nalaza i mišljenja koji je obavezan dio dokumentacije neophodne za ostvarivanje prava”, kaže Purišić, dodajući da je IISSS je, između ostalog,najsiromašnije i najugroženije građane oslobodio indirektnih troškova(prevoz, administrativne takse i vrijeme) prikupljanja dokumentacije.
 
Ovaj projekat, objašnjava ministar, predstavlja mnogo više od pukog uspostavljanja informacionog sistema odnoso tehničke intervencije. U kratkom roku, projekat je reformisao sistem odnosno suštinskiunaprijedio pravni okvir, institucionalne, organizacione, tehničke i kadrovske kapacitete.
 
“Kroz ovaj projekat pružena je podrška prevashodno u stvaranju novog pravnog okvira za reformu, uključujuci Zakon i podzakonska akata, kojima se transformišu centri za socijalni rad u pogledu uvođenja standarda, organizacione šeme, boljeg planiranja, evaluacije, kao i optimizacije sredstava. Socijalni karton je doprinio da se poboljša pokrivenost odnosno proširi mreža centara (na 25 lokacija), a da se u svim centrima radi na jednobrazan nacin poštujuci uspostavljene standarde.
 
Unaprijeđeno je upravljanje u centrima za socijalni rad, a samim tim poboljšano je korištenje kapaciteta”, kaže ministar.
 
Novi sistem, dodaje, daje uvid o eventualnim višestrukim socijalnim davanjima, odnosno koliko pojedinac ili porodica ukupno prima po više osnova.
 
“Na primjer, jedna porodica može da ostvaruje pravo na više davanja: materijalno obezbjeđenje porodice, dječji dodatak, ličnu invalidninu, tuđu njegu i pomoć, subvencije za utrošenu električnu energiju, pa se pregledom svih davanja stvara bolja slika usmjeravanja sredstava”, kazao je on. 
 
 
PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

PUBLIKOVAN PRIRUČNIK “SUPERVIZIJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD”

Ovaj Priručnik namijenjen je supervizorima u centrima za socijalni rad u Crnoj Gori, a njegova svrha je da pomogne u planiranju i samom sprovođenju supervizijskog procesa. Priručnik je nastao kao rezultat potrebe za jačanjem kapaciteta stručnih radnika, kao i samih supervizora, imajući u vidu da je supervizija na crnogorskom području na samom početku razvoja.
U okviru procesa reforme sistema socijalne i dječje zaštite, uvedene su brojne promjene u funkcionisanju centara za socijalni rad. Jedna od njih je uvođenje supervizije koja obezbjeđuje da se kroz profesionalnu podršku i učenje unaprijedi kvalitet rada stručnih radnika u centrima za socijalni rad, a time poboljša i kvalitet zaštite korisnika. Supervizija ima važnu ulogu: stručnjacima, u saradnji sa supervizorom, omogućeno je da uče iz sopstvenih iskustava, da tragaju za rješenjima problema s kojima se suočavaju u praksi, kao i da usvajaju djelotvorne mehanizme suočavanja s promjenama i stresom.
Priručnik je dragocjen za ovladavanje tehnikama i vještinama neophodnim za kvalitetno odvijanje procesa supervizije. Praktičarima je omogućeno da koriste predložene forme obrazaca za individualni plan razvoja voditelja slučaja, evidenciju za praćenje rada na slučajevima i druge korisne materijale.
Publikovanje Priručnika realizovano je kroz saradnju Ministarstva rada i socijalnog staranja, Zavoda za socijalnu i dječju zaštitu i Kancelarije UNDP.

Preuzmite priručnik:

SUPERVIZIJA U CENTRU ZA SOCIJALNI RAD-PRIRUCNIK ZA SUPERVIZORE

Delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja posjetila Ministarstvo rada i socijalne politike Makedonije

Na poziv Ministarstva rada i socijalne politike Makedonije, delegacija Ministarstva rada i socijalnog staranja, boravila je u posjeti Skoplju dana, 11. i 12. maja 2017. godine, kako bi nastavili započetu saradnju na razvoju informacionih sistema i razmjene iskustava za informatičku obradu socijalnih usluga. 
 
Delegaciju u sastavu Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku, statistiku i analitiku, Dragan Đukanović, savjetnik ministra, Ana Stijepović, direktorica Centra za socijalni rad Podgorica, Suzana Milović, rukovodilac PJ centra za socijalni rad Golubovci, Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod Komanski most i Aleksandra Višnjić, rukovoditeljka projekta ISSS - Socijalni karton iz UNDP-a primio je ministar rada i socijalne politike Ibrahim Ibrahimi sa saradnicima, gdje je razgovarano o daljoj saradnji ovih institucija.
 

U toku ove posjete predstvanicima iz Crne Gore prezentovani su softver za usvajanje djece, kao i interkonektivnost za elektronsku, automatsku razmjenu podataka (71 web servis) koje koristi 12 institucija za potrebe Ministarstva rada i socijalne politike i 30 Centara za socijalni rad u Makedoniji. Uprava za elektronsko zdravstvo, pri Ministarstvu zdravlja je predstavila softver "Moj Termin". Pacijenti imaju elektronski dosije, a kroz ovaj softver se zakazuju svi specijalistički pregledi, evidentira se i prati rad doktora, izdavanje e-recepata, e-uputa, i dr.

PR služba Ministarstva rada i socijalnog staranja

Preuzeto sa: http://www.mrs.gov.me/vijesti/172330/SAOPsTENJE-Delegacija-Ministarstva-rada-i-socijalnog-staranja-posjetila-Ministarstvo-rada-i-socijalne-politike-Makedonije.html

Save

Save

Save

Save

Save

Prezentacija Socijalnog kartona - Infomacionog sistema za socijalno staranje

prezentacija isss 141014Na konferenciji koju je Ministarstvo rada i socijalnog staranja organizovalo u cilju promocije projekta „Socijalni karton-Informacioni sistem socijalnog staranja“, (ISSS) ministar Bošković je rekao da će ovaj sistem omogućiti korišćenje socijalnih davanja onima koji se nalaze u stanju socijalne potrebe.

ISSS se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, tačnije koji su korisnici: materijalnog obezbjeđenje, tuđe njege i pomoći, lične invalidnine, dječjeg dodatka itd, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev CSR za ostvarivanja nekog od prava ili usluga, bez obzira da li će ostvariti pravo na njih. U ISSS naći će se podaci koji se odnose na materijalna davanja, starateljstvo, probleme u ponašanju, zlostavljanje, zanemarivanje, nasilje u porodici, ekspoloataciju, vršenje roditeljskih prava itd.

Testna faza ISSS započeta je u julu u Centru za socijalni rad Nikšić, a trenutno se podaci unose u Podgorici, Baru, Ulcinju, Šavniku i Plužinama. Do 15. decembra je planiran unos podataka u svim centrima za socijalni rad u ISSS.

Projekta ISSS se ralizuje u saradnji sa UNDP-jem, a njegova vrijednost je 1.279.979 eura, od čega Vlada Crne Gore participira sa 90% ukupne vrijednosti projekta, a UNDP sa 10% ukupne vrijednosti.

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/142562/Prezentacija-Socijalnog-kartona-Infomacionog-sistema-za-socijalno-stranje.html

Save

Ministar Bošković govorio na prezentaciji projekta "Informacioni sistem socijalnog staranja - Socijalni karton"

ministar boskovic isss 290914Izlaganje ministra Predraga Boškovića na prezentaciji projekta "Informacioni sistem socijalnog staranja - Socijalni karton": ,,Informaciomi sistem socijalnog staranja – Socijalni karton je jedan od prioritetnih projekata koji se realizuju u Ministarstvu rada i socijalnog staranja. Moram reći da smo 2013. godinu iskoristili da zaokruzimo sistem reforme socijalne i dječije zaštite. Usvajanjem novog Zakon o socijalnoj i dječijoj zaštiti postavili smo temelje za potpuno drugačije sagledavanje socijalne politike Crnoj Gori. Uspostavljnje Socijalnog kartona, treba da predstavlja krunu u procesu reforme koju realizujemo. Jasne procedure i načini komunikacije omogućiće kvalitetno vođenje evidencije u okviru socijalne politike. Ovaj porjekat smo priveli kraju, i moram izraziti zhavalnost našem partneru UNDP-u, sa kojim ostvarujemo jednu kvalitetnu saradnju ne samo u okviru ovog projekta, već i projekta suzbijanja rada na crno što će biti naš prioritetni zadatak u narednoj godini.

Na kraju bih samo naveo jedan primjer na koji smo naišli tokom testne faze projekta u opštini Nikšić. Tokom testiranja projekta Socijalni karton utvrđeno je da oko 50 porodica u opštini Nikšić prima materijano obezbijeđenje, i ako su nosioci toga prava umrli, a porodice nijesu obavijestile Centar za socijalni rad o smrti nosioca prava. Uparivanjem podataka, kroz ovaj projekat, sa podacima MUP-a i opštine Nikšić, otkrili smo upravo ovo. Ovi rezultati nam daju signal da će ovaj porojekat omogućiti kvalitetno usmjeravanje sredstava onima koji se nađu u stanju socijalne potrebe, i omogućiti kvalitetnije sagledavanje socijalne slike i vođenje socijalne politike. Planirano je da se sa primjenom projekta počne 1. januara 2015. godine."

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/142064/Izjava-ministra-Boskovica-na-promociji-Informacionog-sistema-socijalnog-staranja-Socijalni-karton-na-INFOFESTU.html

Konferencija „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”

konferencija isss 301113Ministarstvo rada i socijalnog staranja, Granski sindikat zaposlenih u socijalnoj djelatnosti Crne Gore i UNDP organizovali su dana 30.11.2013. godine, konferenciju „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja” za direktore i stručne radnike centara za socijalni rad.

Projekat Socijalni karton - Informacioni sistem socijalnog staranja (ISSS) se odnosi na građane koji su već ostvarili prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite, kao i na one koji će tek podnijeti zahtjev za ostvarivanja ovih prava.

Preko ISSS će se prikupljati podaci od relevantnih institucija i vršiti periodična provjera dokaza predviđenih zakonom za ostvarvanje prava iz socijalne i dječije zaštite. Ovaj projekat će omogućiti generisanje podataka o podnosiocima zahjteva koji ne ispune uslove za sticanje prava iz socijalne i dječije zaštite, i razloge neispunjavanja uslova, koji će doprinijeti u procesu definisanje socijalne politike, istaknuto je na konferenciji.

Socijalni karton, za postojeće i buduće korisnika prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite, biće značajan sa više aspekata. Prevashodno smanjiće se troškovi podnosioca zahtjeva, jer će se u centirma za socijalni rad raditi po principu "sve na jednom mjestu", ostvariće se bolja dostupnost usluga i davanja, povećaće se transparetnost postupka i poboljšati monitoring i praćenje potreba socijalno ugroženih kategorija.

Ovaj projekat će zaposlenima u centima za socijalni rad omogućiti automatsku provjeru dokaza potrebnih za ostvarivanje prava, ali i efikasnije obavljanje poslova trijaže, vođenja upravnog i vanupravnog postupka, kao i kvalitetnije i efiktivnije obavljanje poslova.Na konferenciji je zaključeno da će Projekat „Socijalni karton – Informacioni sistem socijalnog staranja”, pored prodrške reformi sistema socijalne i dječje zaštite, poboljšati usmjeravanje sredstava za socijalna davanja, smanjiti troškova administriranja sistema, poboljšati kvalitet i dostupnost podataka iz sistema socijalnog staranja, osigurati osnovni skup podataka i relevantnih izvještaja za menadžment i kreiranje politike sistema socijalnog staranja, poboljšati ukupne usluge građana, posebno ugroženih i ranjivih kategorija stanovništva.

Konferenciju su otvorili Goran Kuševija,direktor Direktorata za socijalni staranje i dječiju zaštitu u Ministarstvu rada i socijalniog staranja, Rastislav Vrbensky, stalni koordinator Sistema UN i stalni predstavnik UNDP u Crnoj Gori, Ivan Mitrović, predsjednik Granskog sindikata i Sreten Mrvaljević, direktor JU “Lovćen - Bečići”.

Preuzeto sa sajta ministarstva rada i socijalnog staranja

http://www.minradiss.gov.me/informacije/socijalnikarton/171186/SAOPsTENJE-Konferencija-Socijalni-karton-Informacioni-sistem-socijalnog-staranja.html

Save

Novosti