SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica osnovan kao Centar za socijalni rad opštine Ivangrad sa sjedištem u Ivangradu, rješenjem Opštinske Skupštine Ivangrad broj 01-1123 od 22.februara 1972.godine.

U toku svog funkcionisanja i rada na poslovima socijalne i dječije zaštite Centar je pretrpio više organizacionih promjena,da bi odlukom Vlade Crne Gore o organizovanju javnih ustanova Centara za socijalni rad od 05.decembra 2013.godine promijenio svoj naziv u JU Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica sa sjedištem u Beranama.

Rješenjem broj 8-0000948/002 od 27.aprila 2015.godine JU Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica je upisana u CRPS.

Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica je jedinstvena javna ustanova koja vrši poslove socijalne i dječije zaštite u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječijoj zaštiti,odlukom o osnivanju Centara za socijalni rad i Statutom javne ustanove. Statut je usvojen 05. septembra 2014.godine.

Unutrašnja organizacija i rad Centra za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica su uređeni Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 01-2584 od 22 juna 2015.godine i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta broj 01-109 od 19 januara 2016.godine.

Centar za socijalni rad za opštine Berane,Andrijevica i Petnjica obavlja svoju djelatnost u okviru tri službe i to:

  • Služba za djecu i mlade,odrasla i stara lica
  • Služba za materijalna davanja i pravne poslove
  • Služba za finansijsko-administrativne i tehničke poslove

U Centru za socijalni rad su obrazovani stručni timovi za:

  • Starateljstvo
  • Porodični smještaj-hraniteljstvo i porodični smještaj
  • Usvojenje
  • Zaštitu od zlostavljanja,zanemarivanja,nasilja u porodici i ekploataciji.

Van sjedišta Centra organizovane su dvije područne jedinice u opštinama Andrijevica i Petnjica koje obavljaju poslove polivalentnog socijalnog rada, administrativno-finansijske poslove i druge poslove vezane za ostvarivanje prava iz oblasti socijalne i dječije zaštite na teritoriji svoje opštine.

Centar za socijalni rad za opštine Berane, Andrijevica i Petnjica pruža stručnu pomoć i usluge u skladu sa Zakonom svim građanima koji imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji opština Berane, Andrijevica i Petnjica.

Pogledaj još novosti - Berane, Andrijevica i Petnjica