SOS1.jpg
SOS1.jpg
Slide 1
Slide 1
previous arrow
next arrow

OBAVJEŠTENJE O POSTUPANJU CENTARA

U vezi implementacije Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece ("Sl.list CG", broj 145/21), obavještavamo sljedeće:

Ovim zakonom uređuju se uslovi, način, postupak i dinamika obeštećenja bivših korisnica zakonskog prava na doživotnu naknadu po osnovu rođenja troje ili više djece.

Pravo na obeštećenje, u skladu sa ovim zakonom, imaju korisnice mjesečne naknade po osnovu rođenja troje ili više djece, kojima je to pravo pripadalo u periodu od 1. januara 2016. do 30. juna 2017. godine, u skladu sa članom 4 (čl. 54a i 54b) Zakona o dopunama Zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti ("Službeni list CG", broj 42/15), ukoliko im je ovo pravo ukinuto. Zahjev se podnosi u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu zakona. Zakon je stupio na snagu 8. januara a poslednji dan za podnošenje zahtjeva je 9. mart 2022. godine.

Pravo na obeštećenje pripada i korisnicama čiji je pravni status uređen članom 2 Zakona o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 od 19. aprila 2017. godine ("Službeni list CG", br. 42/17, 92/17, 3/18, 28/18 i 55/18), nakon isteka vremena korišćenja naknade koje je propisano tim zakonom. Korisnice kojima je pravo na naknadu po Zakonu o izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore U-I broj 6/16 prestalo po isteku roka od 60 dana od dana stupanja na snagu Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece tj. 9. marta 2022. godine, zahtjev za obeštećenje mogu podnijeti u roku od 30 dana od dana prestanka prava na naknadu.

U skladu sa članom 8 Zakona o obeštećenju bivših korisnica naknada po osnovu rođenja troje ili više djece, bivše korisnice ostvaruju naknade u procentualnim iznosima od 70% i 40%, u visini koja im je bila utvrđena kao korisnicima naknade, u skladu sa Zakonom o socijalnoj i dječjoj zaštiti.

Centri su u obavezi da primaju pisane zahtjeve stranaka, imajući u vidu da je potrebno vrijeme da se obrazac zahtjeva implementira u Informacioni sistem. Prilikom podnošenja zahtjeva stranka treba da potpiše Izjavu kojom daje saglasnost da centar obezbjeđuje tražene dokaze od nadležnih organa.

Zakon nije propisao retroaktivnu primjenu naknada tj. od dana prestanka prava na naknadu ostvarenu po Zakonu o socijalnoj i dječjoj zaštiti, već isplata teče u skladu sa članom 12 Zakona počev od 1. aprila 2022.godine.

U skladu sa odredbama Zakona uz zahtjev se obezbjeđuju sljedeći dokazi:

  1. ZAHTJEV - pisani zahtjev stranke, dok se obrazac zahtjeva ne implementira u Informacioni sistem;
  2. DOKAZ O OBUSTAVI PRAVA NA NAKNADU PO OSNOVU RODJENJA TROJE ILI VISE DJECE - po službenoj dužnosti obezbjeđuju centri za socijalni rad, ukoliko stranka na priloži rješenje o obustavi naknade;
  3. DOKAZ DA NIJE KORISNIK PENZIJE - obezbjeđuje centar za socijalni rad od Fonda PIO, osim za korisnice penzije, koje dostavljaju dokaz od Fonda PIO da su podnijeli zahtjev za obustavu penzije zaključno sa 31. martom 2022. godine;
  4. DOKAZ DA NIJE OBVEZNIK OSIGURANJA - obezbjeđuju centri za socijalni rad od Uprave prihoda i carina.

Napomena: Ministarstvo će u najskorijem mogućem roku, upodobiti e-Socijalni karton (Informacioni sistem socijalnog staranja) za prijem zahtjeva. Na ovaj način, za podnošenje zahtjeva biće potrebno samo dati na uvid ličnu kartu, a svi gore navedeni dokazi biće elektronski pribavljeni, odnosno stranke neće morati da ih donose. Stoga, a i radi akutelne epidemiološke situacije, apelujemo na bivše korisnice da ne žure sa podnošenjem zahtjeva, pošto će svi zahtjevi podnešeni zaključno sa 09.03.2022. godine, biti pravovremeno riješeni.

U skladu sa članom 9 Zakona pravo prestaje ako korisnica tog prava zasnuje radni odnos, registruje se za obavljanje preduzetničke ili poljoprivredne djelatnosti ili ostvari pravo na penziju u skladu sa zakonom.

Korisnice prava na obeštećenje su dužne da nadležnom centru za socijalni rad prijave svaku promjenu koja je od uticaja na ostvarivanje prava na obeštećenje, u roku od 15 dana od dana nastale promjene

Kontakt CZSR Kotor : 032/322-622; 032/322-624

                          Tivat:  032/674-646

                        Budva:  033/452-887

Pogledaj još novosti - Kotor, Tivat i Budva